(1)
Munir; Mutia Azizah Nuriana. Analisis Maqashid Syariah Dalam Larangan Jual Beli Gharar. prosenas 2022, 5, 168-173.